در حال حرکت، مهاجرین در حال ترانزیت را معلومات قابل اعتماد ارایه میکند. در مورد گزینه های قانونی و خطرات مهاجرت غیر قانونی بیشتر بخوانید تا شما را در تصمیم گیری

بسیاری از مهاجرین پس از آغاز سفر خطرناک شان بسوی اروپا در کشورهای ترانزیت بند می مانند. بیشتر شان فاقد حمایت حقوقی بوده یا حاضر به درخواست پناهندگی در کشور ترانزیت نمی باشند. این موضوع آنها را در معرض سو استفاده قرار میدهد.

Risks of Irregular Migration
خطرات مهاجرت غیر قانونی
Safe and legal alternatives
راه های امن و قانونی
Life in Transit
خطرات در کشور های ترانزیت
Life In destination countries
خطرات در مقصد

Are you or someone you know considering travelling to the UK irregularly?