موږ سره اړیکه ونیسئ

د دې لپاره چې تاسې د کډوالۍ په اړه اګاهانه پريکړه وکړئ (On The Move  ) د لارې په اوږدو کې کډوالو ته وړيا، ارزښتمن او مهم معلومات وړاندې کوي.

د کډوالۍ په اړه د باور وړ او ارزښتناکو معلوماتو پيدا کول ستونزمن دي. 

رسنۍ، قاچاقبران او حتی ستاسې له ټولنې څخه مهاجر شوي خلک کولای شي تاسې ته د سفر او په نوي هيواد کې د ژوند په اړه ناسم باورونه وړاندې کړي.

هغه څه چې مخکنيو کډوالو تجربه کړي او هغوی ته سم بريښيده، اوسمهال سم  نه دی، يعنې واقعيتونه بدل شوي،  د مقصد هيوادونو قوانين بدل شوي، او لارې د پخوا په پرتله ډير خطرناک شوي دي.

Who we are
On The Move is a remote hotline service which provides reliable information and counselling to help transit migrants make informed decisions about their migration plans. موږ سره اړیکه ونیسئ موږ سره اړیکه ونیسئ
موږ سره اړیکه ونیسئ