Privacy Policy

እዚ መርሓ-ብሕትና ንዝዀነ ይኹን ነዚ መርበብ ሓበሬታ ኽትጥቀሙ ኸለኹም ፡  ን          ‘ኦን ዘ ሙቭ’ እትህብዎ ሓበሬታ ብኸመይ ከምዝጥቀመሉ የነጽር።

‘ኦን ዘ ሙቭ’ ብሕትናኹም ንምሕላው እሙን እዩ። ነዚ መርበብ ሓበሬታ ኽትጥቀሙ ኸለኹም መለለዪ ዝዀነና ገለ ሓበሬታ ኽትህቡ ምስእንሓተኩም፡ ብመሰረት እዚ መግለጺ ብሕትና ጥራይ ክንጥቀመሉ ምዃንና ኽትተኣማመኑ ትኽእሉ።

‘ኦን ዘ ሙቭ’ ነዚ ገጽ እዚ እናኣሐደሰ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነዚ መርሓ እዚ ክቕይሮ ይኽእል። እቲ ለውጥታት ከምዝሰማምዓኩም ከተረጋግጹ ዘወትር ነዚ ገጽ ክትርእይዎ ይግባእ።

እንእክቦ
እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ኽንእክብ ንኽእል፦

እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ኽንእክብ ንኽእል፦

ከም ኣድራሻ ኤለክትሮናዊ ደብዳበ ዘጠቓልል፡ 

ሕቶ እንተሓቲትኩምና እትገድፍዎ መራኸቢ ዝኸውን ሓበሬታ

ናይ ኮምፒዩተርኩም ኣሃዛዊ ኣድራሻ (IP address)

ነዚ መርበብ ሓበሬታ ብኸመይ ከምእትጥቀሙሉ

ነቲ እንእክቦ ሓበሬታ እንታይ ከምዝኸውን
ነዚ ሓበሬታ ተጠቒምና እንታይ ከምዘድልየኩም ብምርዳእ ነዚ መርበብ ሓበሬታ ነማዕብሎ። በቲ ሓበሬታኹም ተጠቒምና ብውልቂ ኣይነለለየኩምን ኢና።

ውልቃዊ ሓበሬታኹም ምቍጽጻር

ብሕጊ እንተዘይተገዲድና ውልቃዊ ሓበሬታኹም ናብ ካልእ ኣይነሕልፎን ኢና። ንስራሕ ምሽያጥ፡ ምርምር ዕዳጋ ወይ ካልእ ንግዳዊ ጥቕምታት ንዝዀነ ይኹን ካልእ ትካል ሓበሬታኹም ኣይክንህብን ኢና፡ ንዝርዝራትኩም ድማ ናብ ካልኦት መርበባት ሓበሬታ ኣይነሕልፎን ኢና።

ብመሰረት ሕጊ ድሕነት ሓበሬታ ዝርዝራት ናይቲ ብዛዕባኹም ዘለና ሓበሬታ ክወሃበኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ንእሽቶ ኽፍሊት ኣለዎ። ቅዳሕ ናይቲ ብዛዕባኹም ዘለና ሓበሬታ ኽወሃበኩም እንተደሊኹም ናብ info@migrantsonthemove.org ጽሓፉ። ዝዀነ ካብቲ ካብቲ እንእክቦ ሓበሬታ ኸይንጥቀመሉ ኽትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም።

ውልቃዊ ሓበሬታኹም ምድምሳስ

ናብ info@migrantsonthemove.org ብምጽሓፍ ዉልቃዊ ሓበሬታኹም ኽድምሰስ ምስ እትጠልቡ ፡ ኣብ ዉሽጢ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ተግባራዊ ኪኸዉን ይኽእል። ምስ መርበብ ሓበሬታና ናይ ዝተቐያየርኩሞ ሓበሬታ ቅዳሕ ክንሕዝ ከምዝኾና ኺትፈልጡ ግቡእ ኾይኑ፡ እቲ ሓበሬታ ናባኹም ይኹን ናብ ዝኾነ ካልእ ኣካል ኣይሰልኹን።

ውሕስነት
ሓበሬታኹም ምሑስ ክኸውን ንምርግጋጽ ዝተወፈና ኢና። ዘይፍቑድ ኣጠቓቕማ ሓበሬታ ወይ ምቕላዕ ሓበሬታ ኸይህሉ ንምርግጋጽ ነቲ ብመርበብ ሓበሬታና እንእክቦ ሓበሬታ ድሕነቱ ዝሕልዉን ውሕስነቱ ዘረጋግጹን ኣገባባት ድሕነት ሰሪዕና ኣለና።

ናብ ካልኦት መርበባት ሓበሬታ ዘምርሑ ኣተሓሓዝቲ (links)
መርበብ ሓበሬታና ናብ ካልኦት ዘገድሱ መርበባት ሓበሬታ ብቐሊሉ ዝመርሑ ኣተሓሓዝቲ ከቐምጥ ይኽእል። እንተዀነ ግና ነቶም ኣተሓሓዝቲ ጠዊቕኩም ካብ መርበብ ሓበሬታና ምስወጻእኩም ኣብቲ ኻልእ መርበብ ሓበሬታ ሓላፍነት ክንስከመሉ ንኽእለሉ ቝጽጽር የብልናን። ስለዚ ድማ ንድሕነትን ብሕትናን ናይ ዝዀነ ነቲ በዚ መግለጺ ብሕትና እዚ ዘይቅየድ መርበባት ሓበሬታ ኽትበጽሑ ኸለኹም እትህብዎ ሓበሬታ ሓላፍነት ክንስከም ኣይንኽእልን ኢና። ብጥንቃቐ ኽትከድዎን ንመግለጺ ብሕትና እቲ መርበብ ሓበሬታ ብግቡእ ከተንብብዎምን ይግባእ።

ሓበሬታ ዝእክብ ኣሃዛዊ ተለኣኺ (cookies) ብኸመይ ከምእንጥቀመሉ

ተለኣኺ ኣብ መሰነዲ ተዘክሮ ኮምፕዩተርካ ክቕመጥ ፍቓድ ዝሓትት ንእሽቶ ኣሃዛዊ ሰነድ እዩ። ምስተሰማማዕካ እቲ ሰነድ ኣብ ኮምፕዩተርካ ይውሰኽ እሞ፡ ኣብ መርበብ ብዛዕባ ዝግበር ምንቅስቓስ ትንታነ ንምክያድ ይሕግዝ ወይ ድማ ሓደ በይኑ መርበብ ሓበሬታ ኽትበጽሕ ከለኻ የፍልጠካ። ተለኣኽቲ፡ ኣጣቐምቲ (applications) መርበብ ሓበሬታ ንዓኹም በብውልቂ ከለልዩኹም ይሕግዙ። ኣጣቓሚ ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ንምርጫታትኩም ዝምልከት ሓበሬታ ብምእካብን ብምዝካሩን ኣብ ዘድልየኩም ነገራት፡ እትፈትውዎን እትጸልእዎን ነገራት ተመርኲሱ ናባኹም ዘተኰረ ስርሑ ብፍሉይ ንዓኹም ብውልቂ ዝሰማማዓኩም ከምዝኸውን ይገብር።

መመዝገቢ በጻሕቲ ዝኸውን ተለኣኽቲ ተጠቒምና ኣየኖት ገጻት ይብጽሑ ኸምዘለዉ ነለሊ። እዚ ነቲ ሓበሬታ ብምትንታን ናብ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ዝህሉ ዋሕዚ በጻሕቲ ተረዲእና ንምርበብ ሓበሬታና ንድሌታኩም ከምዝምልስ ኰይኑ ኽምዕብል ክንገብር ይሕግዘና። ነዚ ሓበሬታ ንስታቲስታካዊ (ስነሃለዋታዊ) ትንተና ጥራይ ተጠቒምና ካብ ስርዓተመዛግብና ንኣልዮ።

ልዕሊ ኹሉ፡ ተለኣኽቲ ኣየናይ ገጻት ዝያዳ ጠቓሚ ወይ ዘይጠቓሚ ዀይኑ ኸምእትረኽብዎ ክንዕዘብ ኣኽኢሎም ዝሓሸ መርበብ ሓበሬታ ኽንቅርበልኩም ይሕግዙና። ተለኣኺ፡ ብዘይካ እቲ ክትህቡና ፍቓደኛታት ዝዀንኩምሉ ሓበሬታ፡ ብዝዀነ ይኹን መገዲ ንኮምፕዩተርኩም ክንጥቀመላ ወይ ካልእ ዝዀነ ይኹን ሓበሬታ ኽንእክብ ዘፍቅደልና ኣይኰነን።

ንተለኣኽትና ኽትቅበልዎ ወይ ክትነጽግዎ ትኽእሉ ኢኹም። መብዛሕትኡ መዳህሰሲ መርበብ (web browsers) ንተለኣኽቲ ከም ዘለውዎ ብቐጥታ ይቕበሎም። እንተዀነ ግና ንኣሰራርሓ መዳህሰሲኹም ብምምዕርራይ እንተመሪጽኩሞ ተለኣኽቲ ከምዝነጽግ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከምዚ ምምራጽ ነቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝለዓለ መልክዑ ኻብ ምጥቃም ክዓግተኩም ይኽእል።

ብመሰረቱ ፡ ተለኣኽቲ ነዚ ዝስዕብ ይሕግዙና፦

መርበብ ሓበሬታና ከምቲ ንስኻትኩም ትጽበይዎ ንኽሰርሕ

ኣብቲ ትበጽሑሉ እዋናትን ኣብ መንጎኡን ንኣሰራርዓ ኣጠቓቕማኹም ይዝክር

ፍጥነትን ድሕነትን ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ምምሕያሽ

ናብ ከም ፈይስቡክ ዝኣመሰለ ማሕበራዊ መርበባት ገጻት ክትሰድድ የኽእል

ንመርበብ ሓበሬታና ብቐጻሊ ነማዕብለልኩም

ንኣሸያይጣ ፍርያትና ዝጸፈፈ ይገብሮ (ኣብ መወዳእታኡ ነቲ ንቕርበልኩም ኣገልግሎት በቲ ንቕርበልኩም ዋጋ ኽንገብሮ ይሕግዘና)

ንተለኣኽቲ ንኸምዚ ዝስዕብ ኣይንጥቀመሉን ኢና፦

ብውልቂ ልሉይ ዝዀነ ሓበሬታ ምእካብ (ብዘይ ንጹር ፍቓድኩም)

ተነቃፊ ዝዀነ ሓበሬታ ምእካብ (ብዘይ ንጹር ፍቓድኩም)

ሓበሬታኹም ናብ ኣወዓዋዕቲ መርበባት ምሕላፍ

ብውልቂ ልሉይ ዝዀነ ሓበሬታ ናብ ሳልሳይ ኣካላት ምሕላፍ

ጻማ መሸጣ ምኽፋል

ተለኣኽቲ ኽንጥቀም ንዓና ፍቓድኩም ምሃብ

ኣብ ኣሰራርዓ ኣጠቓቕማ ረቂቕንብረትኩም፡ ማለትታብ መዳህሰሲ መርበብ ዝርከብ ኣሰራርዓ ምርጫታትኩም ተለኣኽቲ ክቕበል ዝተሰርዐ ምስዝኸውን፡ ነቲ ኣሰራርዓን ንመርበብ ሓበሬታና ምጥቃም ምቕጻልኩምን ምስዚ ከምዝተሰማማዕኩም ንቘጽሮ። ክትኣልይዎ ወይ ድማ ናይ መርበብ ሓበሬታና ተለኣኽቲ ምጥቃም ከተቋርጹ ምስእትደልዩ፡ ብኸመይ ክትገብርዎ ኸምእትክኽእሉ ኣብ ታሕቲ ኸተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም፤ እንተዀነ ግና ከምኡ ምግባርኩም መርበብ ሓበሬታና ከምቲ ትደልይዎ ኣይክሰርሕን ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ።

እንጥቀመሎም ተለኣኽቲ

ናብ መርበብ ሓበሬታ ‘ኦን ዘ ሙቭ’ ኪትበጽሑ እንከለኹም ብዛዕባ እንጥቀመሎም ተለኣኽቲ እኹል ርድኢት ከምዘለኩም ኸነረጋግጽ ድሌትና እዩ።

ብዛዕባ እንጥቀምሎም ተለኣኽቲ፡ ኣስማቶምን እንታይነቶምን ጥቕሞምን ዝገልጽ መርሓ ኣብ’ዚ እነሆ።

ናትና ተለኣኽቲ

ተለኣኽቲ መርበብ ሓበሬታና ንክሰርሕን ነዚዚ ዝስዕብ ንጥቀመሉ፦ኣገባብ ኣሰራርዓ ምድላይኩም ንምዝካር።

ብዘይካ ንመርበብ ሓበሬታና ዘይምጥቃም ነዞም ተለኣኽቲ ዘይስርዑሉ ኻልእ ኣገባብ የለን።