ሓበሬታ ስደት ዓባይ-ብሪጣንያ

ናብ ዓባይ-ብሪጣንያ ብዘይስሩዕ መንገዲ ንምብጻሕ እትሓስቡ ዲኹም፡ ወይ’ውን እዚ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ትፈልጡ’ዶ፧ ከም ዘይሕጋዊ ስደተኛ ወይ’ውን ሓታቲ ዑቕባ ኮይንካ ኣብ ዓባይ-ብሪጣንያ ህይወት ከመይ ከምዝመስል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ’ዚ ንበቡ።

ኣብ’ዚ ድሕረ-ገጽ ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ ብክፍሊ ዉሽጣዊ ጉዳያት (Home Office) ናይ መንግስቲ ዓባይ ብርጣብያ ዝተዋህበ እዩ። ብዛዕባ ስደት ናብ ዓባይ ብርጣንያ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ Visas and immigration: GOV.UK ተወከሱ።

boat-danger
ኣካላዊ ሓደጋታት
Legal Risks
ሕጋዊ ሓደጋታት
Realities of Life in the UK
ክዉንነት ህይወት ኣብ ዓባይ-ብሪጣንያ
Legal and Safe Alternatives
ሕጋዊን ዉሑስን ኣማራጺታት